Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 I.

Základní ustanovení

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba „GDPR”) je Ing.Alena Báthoryová IČO:37001337 so sídlom v Košickej Polianke 80 (ˇdalej iba: „správca“).
Kontaktné údaje správcu sú:
Ing.Alena Báthoryová-AFarm
04441 Košická Polianka 80
e-mail: afarm@bylinkovyobchod.sk
mobil:004219444494114

Osobnými údajmi sa rozumie veškerá informácia identifikovanej alebo identifikovatelnej fyzickej osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovat, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor abo na jeden či viac zvláštných prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej abo společenskej identity tejto fyzickej osoby.
Správce nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytl/a abo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nezbytné pre plnenie zmluvy.
 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácií a newsletrov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácií a newslettrov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru či služby.
Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nieje možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
zasielanie obchodných informácii a vykonávanie ďalších marketingových aktivit.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. Stakovým spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.
 

IV.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje
po dobu nezbytnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcích zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, kedy je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby
ktoré sa podieľajú na dodávke tovaru / realizáciu platieb na základe zmluvy GLS špedícia, Slovenská Pošta.
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové služby Heuréka.
Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej zeme(do zeme mimo EU) abo medzinárodnej organizácii.
VI.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade omedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenositelnosť údajov podľa čl. 20 G 1DPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne nebo elektronicky na adresu nebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov.
 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu datových úložišť a úložišť osobných údajov v listinnej podobe,a to vo forme hesiel, antivírovej ochrany, zabezpečenej skrinke v kancelárii. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
 

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa zoznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostrednictvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa zoznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám pošle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.
 

Tieto podmienky sa stávajú účinnými dňom  25.5.2018