Reklamačné podmienky

Ing.Alena Báthoryová-AFarm
04441 Košická Polianka 80

IČO:37001337
(ďalej len „AFarm“)
vydáva v súlade s ustanoveniami Občianského zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb.v znení neskorších presdpisov, zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zasielkovom predaji v znení neskorších predpisov(ďalej len „Zákon“) tento reklamačný poriadok na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácii vád tovaru a tým riadne informuje spotrebiteľa/zákazníka alebo kupujúceho/.

Článok I
Úvod a vymedzenie pojmov

1. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácia“).
2. Predávajúcim sa rozumie firma AFarm.
3. Kupujúcim sa rozumie subjekt, ktorý uzavrel s Predávajúcim zmluvu o kúpe Tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho.

Článok II
Práva a povinnosti Predávajúceho

1. Za kvalitu Tovaru zodpovedá Predávajúci.
2. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
4. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
5. Predávajúci je povinný pri kúpe vydať doklad o kúpe, a ak k Tovaru bol vystavený aj záručný list, tento je povinný riadne vyplniť a potvrdiť. Záručný list má obsahovať: obchodné meno Predávajúceho, sídlo podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby.

Článok III
Záručná doba a doba spotreby

1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.
2. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
3. Záručná doba je vyznačená v záručnom liste, ktorý je priložení k Tovaru.
4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže Predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v Zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia Tovaru Kupujúcim.
6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
7. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
8. Doba spotreby je uvedená na každom výrobku zvlásť. Nie je dovolené ponúkať výrobok po uplynutí doby spotreby.

Článok IV
Uplatnenie Reklamácie

1. Reklamáciu je nutné uplatniť do šiestich mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Ak je Tovar používaný s vadou a používanie zabráni odstráneniu vady, reklamácia nebude uznaná.
2. Reklamáciu Kupujúci uplatňuje písomnou formou mailom, faxom alebo zaslatím reklamácie poštou na adresu firmy AFarm.
3. Predávajúci vystaví reklamačný protokol na potvrdenie prijatia Reklamácie, kde vyznačí kedy Kupujúci právo uplatnil, popis závady, ktorá je uplatňovaná, ako aj záznam o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Predávajúci vydá Kupujúcemu doklad o Reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak Reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.
4. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu rozhodne o oprávnenosti Reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.
5. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by šlo o neodstrániteľnú chybu.
6. Reklamáciu je možné uznať za oprávnenú iba v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
• že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, a ak bol vystavený k danému druhu Tovaru záručný list, aj riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predajne a podpis predavača.
• že Kupujúci kúpil výrobok od Predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného Tovaru u Predávajúceho.
• že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok v predajni Predávajúceho alebo vadu preukáže servisnému technikovi.
7. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude Reklamácia Tovaru uznaná ako oprávnená.
8. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady Tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:
• preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním užívateľa
• v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do prístroja
• ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe Tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru
• ak vada vznikla bežným opotrebením
9. Reklamácia nebude prijatá ani na posúdenie, pokiaľ tomu bude brániť čistota tovaru a všeobecné zásady hygieny.
10. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.
11. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený Tovar riadne používaný a túto vadu je možné odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu.
12. Za odstraniteľné sa považujú také vady, odstranením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti výrobku. V prípade, že by opravou utrpel vzhľad veci a nebola porušená funkčnosť, je možné riešiť reklamáciu zľavou.
13. U odstrániteľnej vady Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
14. V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
15. To platí aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, Tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare.
16. Za väčší počet vád sa spravidla považujú tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Článok V
Práva a povinnosti Kupujúceho

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
2. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení Reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

V Košiciach, 20.apríla 2018